Šta je garantni list?
Postavio W081 WinWin on 13 01 2019 07:13 AM

Garantni list - isprava u pisanom ili elektronskom zapisu, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:

  • pravima potrošača u vezi sa pravnim posledicama nesaobraznosti, uz obaveštenje da se ugovornom garancijom ne utiče na ta prava;
  • nazivu i adresi davaoca garancije, sadržini ugovorne garancije i uslovima za ostvarivanje prava iz ugovorne garancije, a naročito o njenom trajanju i prostornom važenju;
  • neprenosivosti, u slučaju da su prava iz garancije neprenosiva.
(3 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by CARE & REPAIR